Kjøpsvilkår

Kjøpsbetingelser

NB! Vi sender kun til Norge. Du kan ikke bestille i nettbutikken om du bor i et annet land.

Generelle vilkår og betingelser

Oppdatert april 2021

1. BRUKERVILKÅR

1.1 Generelt

Nettstedet www.erling-sande.no («Nettstedet») eies av Erling Sande AS, org. nr. 945 756 020, et selskap registrert i Foretaksregisteret og MVA-registeret. All informasjon på Nettstedet om produkter, tjenester og kampanjer gjelder kun for forbrukere i Norge. Dersom du bruker Nettstedet aksepterer du disse vilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke vilkårene hver gang du besøker Nettstedet. Ved din bruk av Nettstedet godtar du at norsk lov skal gjelde for spørsmål vedrørende innhold eller bruk av Nettstedet, samt at eventuelle tvister i relasjon til disse brukervilkår som ikke fører frem innen en måned skal søkes løst ved de alminnelige norske domstoler ved Erling Sande AS’ verneting.

1.2 Opphavsrett

All opphavsrett og andre rettigheter knyttet til tekst, bilder, lyd, programvare og annet materiale som er publisert på Nettstedet («Beskyttet Materiale») tilhører Erling Sande AS. Beskyttet Materiale kan ikke selges eller distribueres for kommersielle formål, og heller ikke modifiseres eller innlemmes i andre dokumenter eller publikasjoner, enten i elektronisk format eller på papir, eller plasseres på et annet nettsted eller lenke til Nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Erling Sande AS. Varemerker som vises på Nettstedet eies av eller er lisensiert av Erling Sande AS. Det er strengt forbudt å benytte varemerker som vises på Nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Erling Sande AS.

1.3 Ansvar

Informasjonen på Nettstedet kan bare benyttes som generell informasjon om produkter eller tjenester. Erling Sande AS gir ingen garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon på Nettstedet. Informasjon om tilgjengelighet og egnethet for et bestemt produkt eller tjeneste bør innhentes før kjøp. Erling Sande AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte og indirekte tap, skader eller utgifter som påløper i forbindelse med bruk av Nettstedet.

1.4 Tekniske endringer

Erling Sande AS forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer og rettelser på Nettstedet, samt suspendere eller avslutte tilgangen til Nettstedet uten varsel dersom Erling Sande AS finner det hensiktsmessig eller nødvendig.

1.5 Endringer i vilkår

Dersom Erling Sande AS endrer sine vilkår vedrørende bruk av Nettstedet vil en oppdatert versjon av disse brukervilkårene gjengi disse endringene og vi kommer til å informere deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttredelse øverst på disse brukervilkårene

2. Salgsvilkår

Kjøp i Erling Sande AS’ nettbutikk på Nettstedet («Nettbutikken») er regulert av disse salgsvilkår. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Disselovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning av de lovbestemte rettighetene, men en oppsummering av partenes viktigste rettigheter og plikter.

2.1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsvilkår og opplysninger gitt i Nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser) og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene selger har gitt i nettbutikken, særskilt avtale og vilkårene i salgsvilkårene, går det som særskilt er avtalt mellom partene og opplysninger gitt i Nettbutikken foran salgsvilkårene, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Erling Sande AS kan ikke inngå avtaler i Nettbutikken med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2.2 Parter

Selger er Erling Sande AS, Dråpen, 3036 Drammen, e-post: mail@erling-sande.no, telefonnummer: 32989300, org.nr.: 945 756 020 («selger»).

Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen («kjøper»).

2.3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnad dersom selger før kjøpet ikke har blitt informert om, skal kjøper ikke bære. Selger tar forbehold om prisfeil og prisendringer i Nettbutikken.

2.4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i Nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger tar også forbehold om tekniske feil, prisendringer og utsolgte varer. Innholdet på Nettsiden kan endres av selger uten forvarsel.

Når selger har mottatt kjøpers bestilling, skal selger uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøper. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Dersom det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.

2.5 Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Alle transaksjoner foregår i norske kroner. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Hvis varen ikke hentes hos Posten innen gjeldende frister, vil varen bli returnert til selger. Kjøper er da forpliktet til å betale frakt begge veier og håndtering.

2.6 Levering

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i Nettbutikken. Levering er skjedd når kjøper, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen tilkjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen. Bestilte produkter leveres med post etter Postens gjeldende betingelser og i løpet av det antall dager som spesifiseres på nettsiden der kjøper velger fraktalternativ.

2.7 Risiko

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Hvis leveringstiden er kommet og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøper likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

2.8 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Dersom selger sørger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selger fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

2.9 Forsinkelse og manglende levering

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse:

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøper har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen.

Erstatning:

Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

2.10 Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonsfristen er to år. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering:

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps forsøk for samme mangel.

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

Heving:

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

2.11 Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke er levert, taper selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom selger fastsetter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

2.12 Garanti

Garanti som gis av selger eller produsenten gir kjøper rettigheter i tillegg til de kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer der medingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 2.9 og 2.10.

3. Personvern

Les vår personvernerklæring på:

4. Cookies

Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se Nettsiden med eller uten bilder. Du kan se deg rundt i Nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vår fullstendige cookie-erklæring vil du finne her:

5. Konfliktløsning

Klager kan rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 2.9 og 2.10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Eventuelle tvister som ikke fører frem skal deretter søkes løst ved de alminnelige norske domstoler ved Erling Sande AS’ verneting.